رکنا: نمایش سلول نمایشی است درمورد یک سری زندانی که مشکلات وناهنجاریهای اجتماعی زندگی باعث تاریکی زندگیشان شده ودرمعرض…

مهمترین عناوین تئاتر