رکنا:در اسفند ماه سال گذشته مجموعاً 1.4میلیارد تراکنش به ارزش 1.7 بیلیارد ریال روی ابزارهای پرداخت انجام شده است

رکنا اقتصادی:تراکنش های اسفند ماه نسبت به ماه قبل 21/52 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال 94، 21/18 درصد رشد نشان داده است.
با بررسی شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در کشور مشخص گردید که بالاترین میزان شاخص در اختیار شرکت به پرداخت ملت با ضریب 1/63 بوده و کمترین میزان این شاخص با ضریب 0/30 مربوط به شرکت الکترونیک کارت دماوند بوده است. بنابراین تعداد تراکنش های بیشتری روی پایانه های این شرکت انجام شده است (جدول 1).

جدول 1: شاخص اثربخشی کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اسفند ماه 95
 

download (1)


شاخص خطای پذیرندگی به تعداد کل تراکنش ها در اسفند 95 نشان داد که شرکت الکترونیک کارت دماوند با 4/20 درصد، بالاترین میزان شاخص و شرکت مبنا کارت آریا با 0/01، کمترین میزان این شاخص را داشته است.
محاسبه سهم کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش از پایانه های فعال در کشور نشان داد که بالاترین سهم (با 38/16 درصد) مربوط به شرکت الکترونیک کارت دماوند و کمترین سهم (با 11/47 درصد) مربوط به شرکت به پرداخت ملت بوده است.
از بین مجموع تراکنش های انجام شده روی پایانه ها (یک میلیارد و پانصد و بیست و پنج تراکنش)، درصد تراکنش های موفق به کل تراکنش ها، 91/38 درصد گزارش شده که معادل یک میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون تراکنش بوده است. سهم تراکنش های ناموفق با 8/62 درصد، 131 میلیون تراکنش بوده است.
با توجه به شکل 1، سهم هر یک از خطاها از 131 میلیون تراکنش های ناموفق در اسفند 95 شامل: 83/71 درصد خطای کاربری، 14/55 درصد خطای صادرکنندگی، 1/02 درصد خطای پذیرندگی، 0/44 درصد خطای کسب و کار و 0/28 درصد خطای شاپرکی بوده است.

download


برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 اخبار مرتبط

ارسال نظر