نظریه سمیه قلعـه اف در خصوص شهروندان، حقوق مدنی و سیاسی

حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نو در زندگی شهری محسوب می شود که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. البته مقوله حقوق شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظرزندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسوولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه وایجاد نظم بر عهده می گیرند.

البته شناخت این حقوق و تکالیف نیز نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت خواهدداشت.

اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد.

از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلقت انسان ها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.

بدون شک آنچه می تواند برای همه ما یک شهر ایده آل را به منصه ظهور درآورد اجرای دقیق حقوق برابر برای همگان است. لذا این موضوع باید پایه همه برنامه ریزی ها در مدیرت شهری قرار گیرد از برنامه های اقتصادی و توسعه ای گرفته تا برنامه های فرهنگی و اجتماعی

سُمیه قلعـه اف /دانشجـوی دکترای شهــرسازی

 

آیا این خبر مفید بود؟