دلایل بنیاد مسکن برای حذف یک متقاضی مسکن ملی دماوند / یک بام و دو هوای وزارت راه و بنیاد مسکن استان تهران!

به گزارش رکنا، در متن جوابیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورخ 26 اردیبهشت ماه 1403، که در پی انتشار مطلبی با عنوان « ظلم بنیاد مسکن به متقاضی مسکن ملی دماوند / پولت را پس بگیر و برو! » در مورخ 14 اردیبهشت 1403 در رکنا منتشر شده است، آمده است: مستدعی است به حسب روشن شدن اذهان و براساس ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات نسبت به درج مطلب ذیل در همان صفحه اقدام و از نتیجه این بنیاد را مطلع فرمایید.

- با متقاضیان بد حساب بر اساس ماده 13 فصل چهارم شیوه نامه طرح اقدام ملی مسکن رفتار می گردد. لیکن با رعایت وضعیت آنها و زمانبندی بیش از ضوابط به متقاضیان مهلت تامین آورده علی الحساب داده می شود.

- در شرایط فعلی هیچ متقاضی بدحسابی به علت یک مرحله قسط معوقه حذف نگردیده است و متقاضیان با معوقات بیش از دو و سه مرحله و تاخیرات چندین ماهه مشمول تعیین تکلیف می گردند.

- متقاضیان بد حساب با چندین مرحله اخطار پیامکی و پس از پایان مهلت قانونی اظهار نامه حقوقی رسمی و با لحاظ نمودن فرصت بیش از آن تعیین تکلیف می گردند.

- در صورت تمکین متقاضیان به پرداخت کامل مراحل معوقه در مهلت قانونی اظهار نامه حقوقی، متقاضی در وضعیت تخصیص پروژه ها باقی می ماند و تاکنون نیز بابت تاخیرات از هیچ متقاضی جرایم اخذ نگردیده است.

- شایان ذکر است که پروژه های طرح نهضت ملی مسکن متقاضی محور می باشند و عدم تامین به موقع منابع مالی بر اساس زمانبندی اعلام شده توسط متقاضیان بد حساب، منجر به تطویل زمان ساخت پروژه ها و متعاقب آن تحمیل هزینه ها و تاخیرات به کلیه متقاضیان محترم خوش حساب می گردد.

- لازم به ذکر است امتیازات طرح نهضت ملی مسکن متقاضیان به علت ضرورت تامین آورده های علی الحساب اعلام شده تا پایان دوره ساخت غیرقطعی است و هرگونه خرید و فروش این امتیازات غیرقطعی غیرقانونی می باشد.

- متقاضی مورد نظر، باتوجه به اخطارها و اظهارنامه حقوقی در مورخ 13 دی ماه 1402 از پروژه محک 1 حذف گردیده است. در زمانی حذف آورده متقاضی مبلغ 2.650.000.000 ریال بوده است که باید تا آن تاریخ مبلغ 6.980.000.000 ریال واریزی انجام می شد.

جوابیه بنیاد مسکن به گزارش رکنا

من بدحسابی نکرده ام! / 380 میلیون تومان را باید طی 4 ماه واریز می کردم!

به گزارش رکنا، در این خصوص خبرنگار رکنا پس از گفتگوی مجدد با متقاضی حذف شده از پروژه محک 1، لازم می داند نکاتی را متذکر شود:

1- در بند اول این جوابیه آمده است: «با متقاضیان بد حساب بر اساس ماده 13 فصل چهارم شیوه نامه طرح اقدام ملی مسکن رفتار می گردد. لیکن با رعایت وضعیت آنها و زمانبندی بیش از ضوابط به متقاضیان مهلت تامین آورده علی الحساب داده می شود.»

پرسش و ابهاماتی که مطرح می شود این است، آیا مواد شیوه نامه طرح اقدام ملی مسکن، خصوصا ماده 13 فصل چهارم این شیوه نامه به اطلاع متقاضیان رسیده است؟ و اینکه «متقاضی بدحساب» از نظر این شیوه نامه دقیقا چه کسی است؟ و برای متقاضی که در طی 4 ماه 4 پیامک واریز 95 میلیون تومانی ارسال می شود، چه میزان زمان مهلت تامین آورده باید تعیین شود و اخذ 4 آورده 95 میلیون تومانی طی 4 ماه بر اساس چه قانونی است؟

این متقاضی در پاسخ به خبرنگار رکنا که آیا این شیوه نامه را مطالعه کرده است؟ گفت: من این شیوه نامه را نه جایی دیده و نه شنیده ام. من بد حساب نیستم و بد حسابی نکرده ام. سال گذشته در ماه های مهر، آبان، آذر و دی پشت سرهم 4 پیامک واریز 95 میلیون تومانی برای ما ارسال شد. این در حالی است که ما به تازگی آورده خود را واریز کرده بودیم و نه تنها من، بلکه در توان هیچ کس دیگر نبود که طی 4 ماه به یک باره 380 میلیون تومان واریز کند. مگر قرار نبود آورده های ما 40 میلیون تومانی باشد؟ من یکی از 95 میلیون تومان ها را با هر بدبختی و قرض تهیه و واریز کردم. بعد از آن برای 95 میلیون تومان دوم، 30 میلیون تومان دیگر تهیه کردم و واریز کردم اما دیگر نتوانستم باقی آن را واریز کنم. آیا در توان متقاضیان هست که ماهی 90 میلیون تومان واریز کنند؟ پرینت حساب بانکی من موجود است. من از ابتدای ثبت نام تا سال گذشته، مرتب آورده خود را واریز کردم.

2- در بند دوم جوابیه بنیاد مسکن آمده است: «در شرایط فعلی هیچ متقاضی بدحسابی به علت یک مرحله قسط معوقه حذف نگردیده است و متقاضیان با معوقات بیش از دو و سه مرحله و تاخیرات چندین ماهه مشمول تعیین تکلیف می گردند.»

پرسش این است که تعیین تکلیف متقاضیانی که نتوانسته اند آورده های خود را در زمان مشخص واریز کنند، دقیقا چه معنایی دارد؟ آیا تعیین تکلیف به معنی حذف از پروژه است؟ پرسش مهم تر این است که برچه اساسی متقاضیان پروژه محک 1 مسکن ملی، باید طی 4 ماه 4 قسط 95 میلیون تومانی واریز می کردند؟ مگر به گفته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ، آورده متقاضیان در هر مرحله 40 میلیون تومان نیست؟

هیچ اظهارنامه ای برای من ارسال نشده است / بنیاد مسکن اظهارنامه این متقاضی را منتشر کند

3- در بند سوم این جوابیه آمده است: « متقاضیان بد حساب با چندین مرحله اخطار پیامکی و پس از پایان مهلت قانونی اظهار نامه حقوقی رسمی و با لحاظ نمودن فرصت بیش از آن تعیین تکلیف می گردند.»

متقاضی حذف شده از پروژه محک 1، مسکن ملی دماوند در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا که آیا برای شما اظهار نامه حقوقی ارسال شده است، گفت: تا امروز نه اظهارنامه ای برای من پست شده است و نه برای من ارسال شده است و من اظهارنامه حقوقی رسمی در این خصوص ندیدم. فقط از یک خط تلفن با شماره اعتباری، برای من اخطار پیامکی ارسال شد. این در حالی است که این اخطار باید با ثنا برای من ارسال می شد. من در ثنا ندیدم. حتی کافی نت رفتم و در ثنای خود این اظهارنامه را ندیدم. مهر ماه که برای من پیامک اخطار عدم واریز قسط 95 میلیونی ارسال شد، 95 میلیون تومان را تهیه و واریز کردم و آنها هم در تاریخ 19 مهر ماه 1402 برداشت کردند. مدارکش هم موجود است. سوال من این است، آیا من را باید براساس پیامک اخطاری که پول آن را هم برداشت کردند، حذف کنند؟ آیا ارزش استناد دارد؟

به من فرصت پرداخت ندادند

4- در بند چهارم این جوابیه آمده است: «در صورت تمکین متقاضیان به پرداخت کامل مراحل معوقه در مهلت قانونی اظهار نامه حقوقی، متقاضی در وضعیت تخصیص پروژه ها باقی می ماند و تاکنون نیز بابت تاخیرات از هیچ متقاضی جرایم اخذ نگردیده است.»

پرسش این است، چرا متقاضی که برای او اظهارنامه حقوقی رسمی ارسال نشده است، باید از پروژه حذف شود؟ و متقاضی که قصد پرداخت معوقات را دارد، چرا در وضعیت تخصیص پروژه باقی نمی ماند. زیرا متقاضی مورد نظر گزارش رکنا، بارها تاکید کرده است که با اینکه حاضر است مابقی معوقات خود را به طور کامل پرداخت کند، به او گفته شده که از پروژه حذف و واحد به دیگری واگذار شده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به طور روشن این موضوع را پاسخ دهد و اظهارنامه حقوقی رسمی که برای ایشان ارسال شده است را منتشر کند.

این متقاضی در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: من به بنیاد مسکن مراجعه کردم و گفتم 4 پیامک 95 میلیون تومانی به یک باره برای من ارسال شده است و من توانستم یکی از آنها را واریز کنم، لطفا به من فرصت دهید که مابقی آن را تهیه کنم، اما آنها به من گفتند که در وضعیت انصراف هستید و از پروژه حذف شده اید. تمام مدراک و پیامک ها موجود است.

متقاضی بدحساب است یا پیمانکار و سازنده ای که به وعده خود عمل نکرد؟

5- در بند پنجم این جوابیه آمده است: «شایان ذکر است که پروژه های نهضت ملی مسکن متقاضی محور می باشند و عدم تامین به موقع منابع مالی بر اساس زمانبندی اعلام شده توسط متقاضیان بد حساب، منجر به تطویل زمان ساخت پروژه ها و متعاقب آن تحمیل هزینه ها و تاخیرات به کلیه متقاضیان محترم خوش حساب می گردد.»

پرسش رکنا این است، پروژه ای که باید طی دو سال ساخته و به متقاضیان تحویل داده می شد و متقاضی که طی دو سال به صورت مرتب آورده خود را واریز کرده است، بدحساب است یا پیمانکاری که به وعده خود عمل نکرده است و پروژه بعد از 4 سال هنوز تحویل داده نشده است؟ تاوان تورم تاخیر ساخت را متقاضی خوش حساب باید بپردازد یا پیمانکار بدحساب؟ آیا متقاضی که در پرداخت 4 پیامک 95 میلیون تومانی که طی 4 ماه ارسال شده است و از پرداخت آن عاجز است، مسبب طولانی شدن ساخت پروژه است یا پیمانکار و سازنده ای که به وعده خود عمل نکرده است و واحدها را طی دو سال آن هم به قیمت اولیه تحویل نداده است؟

این متقاضی در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: من بدحسابی نکردم. من از تاریخ ثبت نام سال 1399 تا 1401 تمام آورده خود را به تاریخ و به صورت مرتب واریز کرده ام و به هر سختی جور کردم. چگونه است پروژه ای که قرار بود با کل آورده 250 میلیون تومانی و یک سال و نیم تا دو سال تحویل داده شود، الان به 750 میلیون تومان بعد از حدود 4 سال رسیده است. (که با آن هم مشکلی ندارم و حاضر هستم حسابم را باز کنند تا اقساط معوقه را پرداخت کنم.) چگونه است که پیمانکار و سازنده بدحسابی های خود را محاسبه نمی کنند؟ فقط به من می گویند بیا و پولت را بگیر و برو و به من می گویند میلگرد و سیمان و... گران شده است، اما من پول مصالح را همان زمان به قیمت روز پرداخت کردم، آیا درست است که پول من را به همان زمان 4 سال پیش بازگردانند. من پولم را نمی خواهم، من به مسکن احتیاج دارم و حاضر هستم معوقات را واریز کنم و واحد خود را تحویل بگیرم.

قرار بود از ما سالی یک 90 میلیون تومان و آن هم در چند مرحله 40 میلیون تومانی پول بگیرند نه ماهی 90 میلیون تومان!

6- در بند ششم این جوابیه آمده است: «لازم به ذکر است امتیازات طرح نهضت ملی مسکن متقاضیان به علت ضرورت تامین آورده های علی الحساب اعلام شده تا پایان دوره ساخت غیرقطعی است و هرگونه خرید و فروش این امتیازات غیرقطعی غیرقانونی می باشد.»

7- در بند هفتم این جوابیه آمده است: «متقاضی مورد نظر، باتوجه به اخطارها و اظهارنامه حقوقی در مورخ 13 دی ماه 1402 از پروژه محک 1 حذف گردیده است. در زمانی حذف آورده متقاضی مبلغ 2.650.000.000 ریال بوده است که باید تا آن تاریخ مبلغ 6.980.000.000 ریال واریزی انجام می شد.»

این متقاضی در این خصوص گفت: من تا امروز 305 میلیون تومان واریز کرده ام که آنها فقط 265 میلیون تومان آن را برداشت کرده اند و مابقی در حساب من است و آن مابه التفاوت حدود 430 میلیون تومانی همان پیامک های 95 میلیون تومانی است که طی 4 ماه برای من ارسال شد ودیگر توان پرداخت مبلغ سنگین در مدت کوتاه را نداشتم و هیچ فرصتی هم به من داده نشد و به همین دلیل من را حذف کردند. من بعد از ارسال اولین پیامک اخطار 95 میلیون تومان واریز کردم که بعد از چند روز برداشت کردند و برای 95 میلیون تومان بعدی، 30 میلیون تومان واریز کردم که دیگر برداشت نکردند.

یا وزیر راه از قوانین بی اطلاع است و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران طبق قوانین عمل نمی کند!

به گزارش رکنا، گفتنی است، در حالی این متقاضی به دلیل عدم پرداخت 3 قسط 95 میلیون تومانی آن هم طی 3 ماه حذف شده است که وزیر راه و شهرسازی دی ماه سال گذشته گفته است: "متقاضیان خود به خود از طرح نهضت ملی مسکن حذف نمی شوند و متقاضیان فرصت دارند آورده خود را بیاورند. متقاضیانی که هنوز آورده خود را نیاورده اند از این طرح حذف نمی شوند. مبالغ دریافت شده از این متقاضیان در هر مرحله 40 میلیون تومان است و اگر کسی آورده خود را نیاورده باشد، ممکن است تا 300 میلیون تومان بدهی در حال حاضر داشته باشد و این پیامک ها ارسال می شود تا اگر کسی قصد ندارد آورده خود را بیاورد، اعلام کند تا این واحد به متقاضی دیگری ارائه شود و هیچ کدام از متقاضیان طرح مسکن ملی خود به خود لغو نمی شوند."

طبق گفته وزیر راه، نه 4 آورده 95 میلیون تومانی آن هم طی 4 ماه توجیه دارد، که طبق گفته وزیر باید در هر مرحله 40 میلیون تومان باشد و نه طبق گفته وزیر حتی کسی که بدهی 300 میلیون تومانی دارد، فرصت پرداخت دارد و از پروژه حذف نمی شود. عدم هماهنگی بین اظهارات وزیر راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به این معنی است که یا وزیر راه و شهرسازی از قوانین بی اطلاع است و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران طبق قوانین عمل نمی کند.

از آنجا که این جوابیه با عبارت: «حقیقت این است که تاخیرات پرداخت متقاضیان بدحساب، ظلم به باقی متقاضیان خوش حساب پروژه می باشد.»، باید گفت که این متقاضی طبق اسناد و مدارک بدحساب نیست و آنکه به متقاضیان خوش حساب ظلم می کند، نه یک متقاضی که آورده خود را به صورت مرتب تا زمان معین تحویل پرداخته است، بلکه وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ، پیمانکار، سازنده و هر نهاد و سازمان ذیربط دیگری است که پروژه را طبق وعده دو ساله تحویل نداده است و متقاضی را با مشکلات عجیب و غریب مواجه ساخته است.

در آخر لازم است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی هر چه سریعتر درخصوص حذف غیرمنصفانه این متقاضی صراحتا شفاف سازی کند.

نکته پایانی: لازم به ذکر است کلیه مدارک متقاضی فوق شامل لیست واریزها، پیامک های ارسالی و پرینت حساب، نزد رکنا به امانت بوده و در صورت نیاز به مسئولان ارسال خواهد شد.

کدخبر: 998240 ویرایش خبر
لینک کپی شد
سمیه باغی دبیر: اصغر آزاددل
آیا این خبر مفید بود؟