اولین عکس از داخل خانه آزاده نامداری پس از کشف جنازه

 

 حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

 حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

 حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

 حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

 حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

 حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

 حضور بازپرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامداری

آیا این خبر مفید بود؟