خانه تاریخی بیرجندی

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا: مدیر کل میراث فرهنگی لرستان ضمن معرفی بازارچه صنایع دستی بروجرد در خانه تاریخی بیرجندی با هنرمندان و صنعتگران این شهرستان دیدار کرد.

    ۱

    ادامه