تشکلهای کارگری

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا:توجه به حقوق قانونی کارگران راه حل اساسی است در شرایط فعلی با گذشت یکسال واندی از دولت سیزدهم خصوصا بعد از به فرجام رسیدن برجام توسط امریکای ها و اروپایی ها ، سه موضوع مهم باید مورد توجه…

    ۱

    ادامه