بشقاب غذایی سالم

    1

    نتیجه جستجو :

    • در طول هفته بیشتر از ۳ بار از گوشت قرمز استفاده نکنید زیرا ریسک بیماری های قلبی را افزایش می دهد. همچنین از پروتئین حیوانی با چربی کم استفاده کنید.

    ۱

    ادامه