استان تهران شرقی

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا سیاسی : معاون وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفت که این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت…

    ۱

    ادامه