رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا:

رکنا: رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در اظهار نظری عجیب، ضمن تاکید بر این که تمام ادعاها مبنی بر محروم ماندن بخشی…

مهمترین عناوین آموزش