رکنا: پیروز حناچی دستور عزل پیمانکاران خاطی در موضوع حذف نام شهدا را در دستور کار قرار داد.

مهمترین عناوین شهری

ادامه