رکنا: در انجام حرکات نمایشی همیشه همه چیز بر وفق مراد ما پیش نمی رود و ممکن است با اشتباهی کوچک در محاسبات خود موجب…

مهمترین عناوین حادثه پلاس