رکنا: نظام بانکی کشور در دام معوقات (سوخت) و دارایی‌های سمی گرفتار شده و کارکرد عادی خود را در تامین مالی بخش مولد…

مهمترین عناوین بیمه ، بانک و بورس