تأکید رییس جمهوری بر مدیریت نرخ سود با سازوکار بازار

اقتصادی رکنا: رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر مدیریت نرخ سود با ساز و کار بازار تاکید کرد.

مهمترین عناوین بانک و بیمه

ادامه