انتشار بیانیه کمپین "خانم رئیس جمهور" در آستانه انتخابات 1400

به گزارش رکنا، در بیانیه کمپین خانم رئیس جمهور که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 منتشر شده است چنین آمده است :

در جهان امروز ، موقعیت زنان، به عنوان نیمی از جمعیت جامعه و همچنین به عنوان نیروی مولد و محرک همه جوامع بشری بسیار مهم است. امروزه بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به توسعه پایدار و به ویژه توسعه انسانی قرار گرفته است و توسعه پایدار نیز،بدون مشارکت گسترده زنان عملیاتی نمیشود. از اینرو، مشارکت افزون تر زنان در روند توسعه کشورها، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.

جایگاه زنان یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور است. اکنون نگاه برنامه ریزان توسعه در جهان، به ارتقاءی موقعیت زنان معطوف شده است. با توجه به نقش و فعالیت روزافزون زنان در عرصه های مختلف و حضور تاثیرگذار و تعیین کنندۀ آنان در انتخابات ها، توجه به حقوق و مطالبات زنان در تعیین سرنوشت آینده کشور، تکلیفی ضروری است.

نکاتی که کمپین "خانم رئیس جمهور" در یکسال اخیر بر سر مجازبودن زنان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تبیین مفهوم »رجل سیاسی« مطرح کرده، نشانگر فاصله معنادار مطالبات جامعه در برابر روایت غیرواقعی از اصل 115قانون اساسی است. از اینرو این پرسش جدی مطرح است که آیا معنای واقعی نقش زنان در سیاست، تنها به رأی دادن و حضور در پای صندوق های رأی در این حوزه محدود میشود؟

این کمپین بر اساس اصول قانون اساسی و با تکیه برمستندات علمی، حقوقی و فقهی با یادآوری فعالیت های زنده یاد خانم اعظم طالقانی که همواره در عمر گرانبهای خود خواستار ارائه و اجرای تفسیر انسانی از واژه رجل سیاسی بود؛ از زنان مدیر، کاردان، شایسته، توانمند، خردمند و باتجربه ای که در قامت رجل سیاسی دل در گروِ آبادی، توسعه و سربلندی ایران دارند، دعوت میکنیم در خرداد 1400 ،در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند تا با تکمیل چالش های یک ساله این کمپین شاهد به رسمیت شناخته شدن حق زنان در این عرصه باشیم.

به امید ایرانی آزاد، آباد و برابر. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟