ببینید خانواده خرس بامزه

خرس قهوه ای نوجوان که تازگی از خواب زمستانی بیدار شده در جستجوی ماهی سالمون

خانواده خرسی