مسجد نصیرالملک ؛ یکی از مساجد قدیمی شیراز است.

لفور پارک جنگلی آذررود که در شیرگاه مازندران است.