از سوپرگل شهاب زاهدی تا شوخی با مربیان اروپایی

شوخی با مربیان فوتبال اروپایی

جشن جالب شهاب زاهدی با هواداران فوکوئوکا پس از سوپرگل 3 امتیازی امروز