بزرگسالان بی مسئولیت

صاعقه به برج تلویزیون در آلماتی قزاقستان اصابت کرد