قطرات آب در یخ که شبیه کرم هستند

اگر در این موقعیت باشید چه؟