توصیف ایکر افسانه ایی از زبان عادل فردوسی پور

وقتی که از دروازه باید مثل جونت مراقبت کنی