راکونِ مادر داره به بچه هاش یاد میده چطوری از درخت بالا برن

لذت جوجه اردک ها از بارش باران