شهر پترا در اردن یکی از عجایب هفتگانه در دنیا است

ارش وحشتناک تگرگ

ترکیب سحرآمیز طبیعت و فرهنگ

اوج هیجان با تاب سقوط آزاد با ارتفاع 53 متری و سرعت 105 کیلومتر بر ساعت