کشورهای تولید نفت اوپک

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا اقتصادی: تولید و سرمایه‌گذاری از جمله چالش‌های وزارت نفت دولت سیزدهم از زمان آغاز به‌کار بود که در کمتر از دو سال، با باورپذیری و تکیه بر توان داخلی، موفق به عبور از این چالش و ایستادن در کنار…

    ۱

    ادامه