بنیاد دستان مهربان

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا:مدیر شمال‌غرب بنیاد خیریه دستان مهربان گفت: تعداد ۵۰ هزار خیر در کشور عضو این بنیاد هستند که از این تعداد ۱۰ هزار خیر در شمالغرب حضور دارندوتا پایان بهمن ماه سالجاری خیرین شمال‌غرب کشور  ۱۵…

    ۱

    ادامه