Iranian rep. elected as new chair of APT management committee

در طی چهل و چهارمین جلسه کمیته مدیریت APT (MC-44) که تقریباً از 7 تا 10 دسامبر برگزار شد ، احمد شرافت زاده با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیته انتخاب شد.

می توان ریاست جمهوری را فرصتی بزرگ برای ایران دانست تا بتواند نقش قویتری در ارتباطات از راه دور منطقه آسیا و اقیانوسیه داشته باشد.

جنوبی کره chairship قبلی کمیته مدیریت APT بود.

APT یکی از مهمترین سازمانهای دولت است که با همکاری ارائه دهندگان خدمات مخابراتی ، تولیدکنندگان تجهیزات ارتباطی و سازمانهای تحقیق و توسعه در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پیشگام برنامه های توسعه و نوآوری است. APT در زمینه ICT در منطقه آسیا و اقیانوسیه به کشورهای عضو خدمات ارائه می دهد.

MH

Was this news useful?