جزئیات نحوه دستگیری مجرمان پرونده سکه ثامن/ پیامک پلیس به قمار اولی ها

پرونده سکه ثامن در همان ابتدای مسیر بررسی، نفر اصلی دستگیر شد، لذا پرونده به مرجع قضایی ارجاع و در حال حاضر تشریفات قانونی در حال انجام است.

به گزارش رکنا، اگر چه هر دو طرف قماربازها مجرم هستند اما اگر فردی در قمار به هر دلیلی اغفال شود و در این راه بازنده شود، راه را برای او باز کردیم تا نزد پلیس شکایت کند تا پس از پیگیری‌ها اموالش به دست او برسد.

افرادی که اولین بار وارد قمار شدند، طبق هماهنگی با دادستانی کل کشور امتیازی به آنها دادیم و آن این است که در این وهله به افراد پیامکی خواهیم داد مبنی بر اینکه آن‌ها در دایره رصد پلیس و مقام قضایی هستند و اگر به کارشان خاتمه ندهند، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

آیا این خبر مفید بود؟