مهندس نصرابادی مدیرمخابرات منطقه قزوین بااشاره به نیازروزافزون مردم به سرویس های مخابراتی‌ واستفاده ازبرنامه های اموزشی درایام کرونا وبهره مندی هرچه‌بیشتر وبهتر آنها طی اذرماه ی۵ایستگاه تلفن همراه روستایی به تکنولوژی نسل سوم یاچهارم اتقاء پیداکردند
مدیر مخابرات منطقه قزوین افزودازمجموع ۵ ایستگاه تلفن همراه روستایی اعلام شده یک ایستگاه درشهرستان قزوین شامل الموت بالا،۳ایستگاه درشهرستان تاکستان شامل افشاریه ودودانگه علیا وسفلیویک ایستگاه درشهرستان اوج شامل خرقان شرقی میباشد که درمجموع ۶۸۰ خانوارروستایی باجمعیتی بالغ بر۲۱۰۰نفر ازاین امکانات بمنظوراستفاده از اینترنت تلفن همراه خصوصا درمسائل درسی واموزشی بهره مند شدند
وی افرادبهره مند ازسرویس های ایجاد شده روستایی درشهرستان های اعلام شده را‌شامل۶۳ خانوار باجمعیت بالغ بر۱۷۹نفر درشهرستان قزوین،۲۹۶ خانوارباجمعیتی بالغ بر۸۳۶ نفردرشهرستان تاکستان،وشهرستان اوج ۳۲۱ خانوارباجمعیتی‌بالغ‌بر۹۹۶ نفر برشمرد که مخابرات منطقه قزوین باتلاش کارکنان خدوم خود توانسته است این امکانات را دراختیارانان قراردهد
مهندس نصرابادی افزودبابرنامه ریزی های انجام‌شده وتلاش وافر همکاران ایحاد وارتقاء ایستگاه های همراه دربرنامه های ماهیانه مخابرات منطقه قراردارد
قزوین رکنا سید مرتضی نصری

 

آیا این خبر مفید بود؟