فال ابجد امروز / 28 اردیبهشت ماه

فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما :  ج  د  آ

تعبیر : به نظر می رسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا می کنی. دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک می کنند. چند وقت دیگر گشایشی در کارت پیدا می شود و از جایی که انتظار نداری سود و نفعی به تو می رسد. برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید کوشش و همت کنی. در چند روز آینده خبر خوشی به تو می رسد و در پیش بعضی عزیز می شوی.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما :  آ  ج  ب

تعبیر : با این نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود. اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد. اگر او با تو نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری. از عبادت کوتاهی نکن تا کارت راست و هم قلبت مصفا شود.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : ب  ب  ج

تعبیر : این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد. بهتر است از این خواسته دست برداری. از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن. در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افکار و نیاتت باشی. در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما :  ب  آ  ج

تعبیر : حاجت و آرزویی داری که برآورده می شود. گشایشی در کارت پیدا می شود و ایام خوشی خواهی داشت. اگر مشکلی داری به زودی برطرف می شود اگر این مشکل مالی باشد موقعیت مالی خوبی پیدا می کنی. در طالعت فرزند زیاد دیده می شود. فرزندانی خوب و خوش قدم.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما :  آ  ج  ج

تعبیر : چیزی حلال به تو رسیده و یا می رسد. گشایش در کارت پیدا شده ولی کسی از تو رنجیده خاطر است، از او دلجویی کن افرادی تنگ نظر با تو دشمنی میکنند به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی در این نیت که کرده ای پا بر جا باش و به خداوند توکل کن. آنچه را که آرزو داری به آن می رسی انشا الله.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما :  د  ج  د

تعبیر : طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور. مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد. در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش. تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده ای خواهی شنید و کارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید انشا الله.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما :  ج  د  ج

تعبیر : فالت خوب است. اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی. گشایشی در کارت دیده میشود. باید برای رسیدن به مقصود خود همت و کوشش کنی. کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش. اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی. اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر بدست می آوری.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما :  آ  آ  ج

تعبیر : از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب داری، یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار. از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا چند روز آینده به آن میرسی. صدمه ای متوجه توست. صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد. از فکر بد، پول و در آمد حرام دوری کن. در همه ی کارها به خدا توکل کن.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما :  ب  ب  د

تعبیر : طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود. به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد. در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود. مراقب بدخواهان باش و رازت را به هرکس نگو با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوبست. در زندگی دو دل نباش و در نماز کاهلی نکن تا به مراد و مقصود برسی انشا الله.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما :  د  ج  ب

تعبیر : در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد. یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می آوری. کارها بر وفق مراد تو خواهد بود. سود یا پول زیادی نصیبت میشود. با دوستان خوب مشورت کن، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد و مال حلال خوبی به دست می آوری قدر آن را بدان و شکر خدا کن. میتوانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : ب  ج  ج

تعبیر : از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت می کنی و مورد حمایت او قرار می گیری.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما :  ب  ج  ب

تعبیر : این نیتی که کرده ای خوب است و در کارت گشایش دیده می شود. به زودی خبری به تو می رسد که تو را شادمان می کند. اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوب است. اگر کسی نصیحت به تو کرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است. امسال سال خوبی برای توست. به خدا توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت پیدا شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟