خط مشخص و واضح در فال قهوه : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه.

شاخ در فال قهوه : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

خانه در فال قهوه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

سگ در فال قهوه : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

مرغ در فال قهوه : به مال و ثروتی دست پیدا می کنید ولی مواظب باشید که بیهوده  آن را از دست ندهید.

لوبیا در فال قهوه : صاحب فرزند زیادی می شوید و هر کدام به عزت و شهرت می رسند.

گندم در فال قهوه : روزی حلال و سخاوتمندانه که با رنج و زحمت به دست آمده باشد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟