حوادث رکنا: وزش توفان شدید و بارش تگرگ عصر روز پنجشنبه پایتخت را در نوردید.

مهمترین عناوین طبیعی