دزد حرفه ای قبر خود را کند

 

متهمان نزاع منجر به قتل پای میز محاکمه

 

آیا این خبر مفید بود؟