مقایسه تورم بخش مصرفی و بخش تولیدی خودرو

بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران در بـازه زمـانی دوساله ۱۳۹۷-۱۳۹۶ تـا فصـل بهـار ۱۳۹۷ اعـداد تـورم در دو بخش مصرفی و تولیدی به هم نزدیـک می‌باشند ولـی باگذشت زمـان طـی سـال ۱۳۹۷ ،شـکاف تـورمی در دو بخش مصـرفی و تولیـدی افزایش‌یافته و باعـث اخـتلاف سـطح قیمت‌های خریـد خـودرو در بخـش مصـرفی و سـطح قیمت‌های فـروش ارائه‌شده در بخـش تولیـدی شـده اسـت، به‌طوری‌که میـانگین تـورم بخـش مصـرفی در فصـل زمستان ۱۳۹۷ بـه ۵۴ درصـد رسـیده اسـت درحالی‌که میـانگین تـورم تولیدکننـده در بخـش تولیـد وسـایل نقلیـه موتوری ۳۰.۹ درصد است.

به نظر می‌رسد عدم کنترل و نظـارت بر عرضه خودرو توسط سازندگان، تقاضاهای واسطه‌ای و دلالی گسترده، انتقال خریدهای آتی در بازار به زمان حال به دلیل شرایط بازار و درنهایت سایت‌های خریدوفروش اینترنتی که قیمت‌های غیرواقعی و ملتهب را در بازار اعلام می‌کنند، دلیل این تفاوت معنادار بین شـکاف تـورمی در دو بخش مصـرفی و تولیـدی استبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟