استوریِ کنایه‌آمیز خطاب به برخی از استقلالی‌ها: تفاوت اصالت و رذالت!
آیا این خبر مفید بود؟