ﮐﺸﻒ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺗﺮﯾﺎک ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﺷﯿﺸﻪ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺮاسان رضوی

به گزارش رکنا، ﺳﺮدار ﻣﺎﺷﺎالله ﺟﺎن ﻧﺜﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: ﺑﯿﺶ از ۱۹۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، در سه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ کشف شد.

او اﻓﺰود: ۱۱۵، ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از اﯾﻦ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻮد که در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻬﺒﻨﺪان ﮐﺸﻒ شد.

دستگیری سوداگران مرگ در خراسان رضوی

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ خراسان رضوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺷﺮاﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن اداﻣﻪ داد: در ﻣﻮردی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻨﮓ ﻣﺮزی زاﺑﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از ورود ۵۴ ﮐﯿﻠﻮ و ۵۰۰ ﮔﺮم ﻣﻮادﻣﺨﺪر از ﻧﻮع ﺗﺮﯾﺎک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ شد.

ﺳﺮدار ﺟﺎن ﻧﺜﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﻫﻨﮓ ﻣﺮزی ﺗﺎﯾﺒﺎد ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن اﯾﻦ فرﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﻫﻨﮓ ﻣﺮزی ﺗﺎﯾﺒﺎد ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮانه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ در درﮔﯿﺮی و ﺑﺮﺗﺮی آﺗﺶ، ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن را ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ ﻓﺮاری داده و در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤل ۲۲ﮐﯿﻠﻮ و ۵۰۰ ﮔﺮم ﻣﻮادﻣﺨﺪر از ﻧﻮع ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﺷﯿﺸﻪ را ﮐﺸﻒ کنندبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟