سه پیامد جهش نرخ تورم ماهیانه در تیر ماه

به گزارش رکنا، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در تیرماه 1399 پیام های را ارائه می کند که سیاست گذار اقتصادی کشور لازم است جدی بگیرد.

شاخص کل نرخ تورم ماهانه در تیرماه 99 معادل 6/4 درصد ( نرخ تورم ماهانه خرداد 99 معادل 2 درصد) نرخ تورم نقطه ای در تیرماه 99 معادل 26/9 درصد (نرخ تورم نقطه ای خرداد 99 معادل 22/5 درصد).

نرخ تورم 12 ماهه در تیرماه 99 معادل 26/4 درصد (نرخ تورم دوازده ماهه خرداد 99 معادل 27/8 درصد).

نتیجه اول اینکه در ماه چهارم سال 99، نرخ تورم ماهانه و نقطه ای در شاخص کل افزایش یافته و نرخ تورم دوازده ماهه کاهش یافته است.

گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها

نرخ تورم ماهانه در تیرماه 99 معادل 6/7 درصد ( نرخ تورم ماهانه خرداد 99 معادل 2/4 درصد) نرخ تورم نقطه ای در تیرماه 99 معادل 21 درصد (نرخ تورم نقطه ای خرداد 99 معادل 14/9 درصد). نرخ تورم 12 ماهه در تیرماه 99 معادل 23/9 درصد (نرخ تورم دوازده ماهه خرداد 99 معادل 27 درصد).

نتیجه اینکه در ماه چهارم سال 99، نرخ تورم ماهانه و نقطه ای در گروه خوراکی ها افزایش یافته و نرخ تورم دوازده ماهه کاهش یافته است.

گروه غیر خوراکی و خدمات

نرخ تورم ماهانه در تیرماه 99 معادل 6/3 درصد ( نرخ تورم ماهانه خرداد 99 معادل 1/8 درصد) نرخ تورم نقطه ای در تیرماه 99 معادل 29/8 درصد (نرخ تورم نقطه ای خرداد 99 معادل 26/4 درصد). نرخ تورم 12 ماهه در تیرماه 99 معادل 37/7 درصد (نرخ تورم دوازده ماهه خرداد 99 معادل 28/2 درصد).

سومین نکته اینکه در تیرماه 99، نرخ تورم ماهانه، نقطه ای در گروه غیر خوراکی و خدمات افزایش و نرخ تورم دوازده ماهه اندکی کاهش یافته است.

علوی راد کارشنای اقتصادی معتقد است، با توجه به جنبه میان مدتی و بلند مدتی حافظه نرخ تورم 12 ماهه، به نظر می رسد ادامه افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه رخ داده در تیرماه 99، تحقق تورم هدف گذاری شده برای سال جاری را دشوارتر خواهد نمود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟