کدخبر: 406577 23

رکنا: مرکز آمار ایران نتیجه بررسی تغییرات قیمت انواع محصولات کشاورزی و همچنین وضعیت دستمزد نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی در فصل بهار امسال را اعلام کرد.

به گزارش رکنا، در این گزارش آمده است: در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت نخود ۴۱۷۴۲ ریال و متوسط قیمت عدس ۴۴۱۰۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹,۵ درصد کاهش و ۳.۸ درصد افزایش یافته است.

در بخش غلات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت گندم ۱۳۱۳۰ ریال و متوسط قیمت جو ۱۱۳۳۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱,۳ درصد و ۱۵.۹ درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت نخود ۴۱۷۴۲ ریال و متوسط قیمت عدس ۴۴۱۰۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹,۵ درصد کاهش و ۳.۸ درصد افزایش یافته است.

همچنین در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت هندوانه ۸۹۷۸، خربزه ۱۶۲۷۰ و خیار ۱۱۹۸۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶۱,۱، ۶۴.۲ و ۲۶.۴ درصد افزایش داشته است. در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت سیب زمینی ۵۷۵۳، پیاز ۵۸۱۰ و گوجه فرنگی ۶۹۱۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹,۹، ۳۷.۶ و ۲۲.۵ درصد کاهش یافته ­است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یونجه ۹۹۸۶ و کاه ۱۵۸۲ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۴۲,۶ و ۲۱.۹ درصد افزایش داشته است. در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت زردآلو ۵۰۵۲۸ و متوسط قیمت آلبالو ۴۴۶۶۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۴۱,۷ و ۱۴.۹ درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو ۲۹۳۲۰ بوده که ۲.۸ درصد کاهش داشته است.

بر پایه این گزارش، در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت سیب درختی ۴۵۱۲۲ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۵,۱ درصد افزایش یافته است. در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۲۰۲۴۷۲ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۱۵۵۴۳۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵,۸ و ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۴۴۰۲۷ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۰,۷ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۱۲۴۲۱ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد. در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی ۱۸۳۷۱۵۷ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم ۱۲۵۱۷۳۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱,۰ و ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ۱۳۹۷، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۴۸۳۶۸۲ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۷,۴ درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن ۳۸۱۸۰۹ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۷.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد ۵۹۷۶۱۱ ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن ۶۵۹۶۱۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۷ و ۱۲.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

آیا این خبر مفید بود؟

به گزارش رکنا، در این گزارش آمده است: در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت نخود ۴۱۷۴۲ ریال و متوسط قیمت عدس ۴۴۱۰۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹,۵ درصد کاهش و ۳.۸ درصد افزایش یافته است.

در بخش غلات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت گندم ۱۳۱۳۰ ریال و متوسط قیمت جو ۱۱۳۳۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱,۳ درصد و ۱۵.۹ درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت نخود ۴۱۷۴۲ ریال و متوسط قیمت عدس ۴۴۱۰۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹,۵ درصد کاهش و ۳.۸ درصد افزایش یافته است.

همچنین در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت هندوانه ۸۹۷۸، خربزه ۱۶۲۷۰ و خیار ۱۱۹۸۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶۱,۱، ۶۴.۲ و ۲۶.۴ درصد افزایش داشته است. در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت سیب زمینی ۵۷۵۳، پیاز ۵۸۱۰ و گوجه فرنگی ۶۹۱۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹,۹، ۳۷.۶ و ۲۲.۵ درصد کاهش یافته ­است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یونجه ۹۹۸۶ و کاه ۱۵۸۲ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۴۲,۶ و ۲۱.۹ درصد افزایش داشته است. در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت زردآلو ۵۰۵۲۸ و متوسط قیمت آلبالو ۴۴۶۶۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۴۱,۷ و ۱۴.۹ درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو ۲۹۳۲۰ بوده که ۲.۸ درصد کاهش داشته است.

بر پایه این گزارش، در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت سیب درختی ۴۵۱۲۲ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۵,۱ درصد افزایش یافته است. در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۲۰۲۴۷۲ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۱۵۵۴۳۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵,۸ و ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۴۴۰۲۷ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۰,۷ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۱۲۴۲۱ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد. در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی ۱۸۳۷۱۵۷ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم ۱۲۵۱۷۳۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱,۰ و ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ۱۳۹۷، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۴۸۳۶۸۲ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۷,۴ درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن ۳۸۱۸۰۹ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۷.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد ۵۹۷۶۱۱ ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن ۶۵۹۶۱۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۷ و ۱۲.۲ درصد افزایش نشان می دهد.اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها