اتحاد و همدلی؛ رمز پیروزی است...

صحنه ای بسیار مهیج از مقاومت بزهای کوهی بر دیواره سنگ در برابر سگ های وحشی