یه سر بریم شیکاگو

کسی که ملایر رو دیده دیگه بقیه جهان براش تکراریه