ادای احترام ستاره مادریدی ها به لوگو تیم

فیلم 360 درجه از نمای سانتیاگو برنابئو