حمله دسته سگ ها به مرد جوان

نیروگاه موشکی کروز در دنیپرو