برشی از فیلم مشق شب کیارستمی

مادرم از اذان گفتن من خیلی ذوق کرد