زیبایی و آرامش ببینیم

مهربانی

دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست

طلوع افتاب از سبلان زیبا