بازی درخشان رعنا آزادی ور

توجیه ژوله برای تنبلی

ترس، قدرت، خشم، حزن و شکست از انعکاس دریچه چشمان والتر وایت

آوازخوانی احساسی محمد بحرانی