لذت ببریم

خودت را دوست داشته باش

گاهی به آسمان نگاه کن