هرگز این شکلی نباش

ساختن گل به کمک ته لیوان یکبار مصرف