شعبده بازی دختر جوان حادثه ساز شد

دوچرخه سوار تصادف کرد و روی سقف یک ماشین فرود آمد

اپراتورهای هواپیماهای بدون سرنشین تحت گلوله باران شدید (باخموت، منطقه دونتسک)

خروج قطار از ریل در اسپرینگفیلد، اوهایو