اگر شخصیت و تفکرتان را تغییر بدهید زندگی تان هم تغییر می کند.

امروز بپذيرید كه غم و شادى مكمل هم هستند.