اسکورت تیم راگبی ایرلند توسط پلیس ایتالیل در رم

چند ثانیه آرامش در ساحل زیبای هرمز