محسنی اژه‌ای : نظارت را از خودمان، دستگاه خودمان و حوزه کاری خودمان شروع کنیم

رئیس عدلیه : اگر خدای ناکرده استقلال و اقتدار و صحیح‌العملی دستگاه قضایی آسیب ببیند، بقیه جاها نیز متحمل آسیب می‌شوند